آگهي مناقصه شماره 4/94 (نوبت دوم)

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن در نظر دارد مقدار 238,000 مترمکعب بالاست در محورهای ارژنگ- اردکان، زرین-ریگ، بافق- بهرام گور- مهرداد- طبرکوه، شیرگاه- زیرآب- پل سفید خریداری نماید.

1394/10/23