بهسازی خطوط راه آهن

یکی دیگر از مأموریتهای شرکت ، انجام عملیات بهسازی خطوط می باشد . این عملیات درمواقعی انجام می پذیرد که فرسودگی خطوط به میزانی است که میتوان با انجام تعمیرات نسبتاً اساسی ، خط را به حالت مطلوب بازگردانید . عملیات مزبور معمولاً در مسیرهایی انجام می پذیرد که فرسودگی مصالح در آنها به میزان 40 درصد رسیده باشد که با تعویض قطعات معیوب اجزاء خط و رفع معایب هندسی و جایگزینی بالاست مناسب نسبت به بالا بردن کیفیت خط و افزایش ایمنی خطوط اقدام می گردد .

درعملیات بهسازی ممکن است در برخی از نقاط ادواتی نظیر ریل و تراورس نیز تعویض گردند . شرکت طی دودهه فعالیت خود ، مجری بسیاری از قراردادهای بهسازی خطوط در محورهای مختلف راه آهن کشور بوده است .

د : پروژه های بهسازی خطوط شبکه سراسری راه آهن

نام کارفرما

پروژه بهسازی خطوط محورهای آذربایجان ، هرمزگان و خراسان به طول 300 کیلومتر

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

پروژه بهسازی خطوط ایستگاه ها در محورهای مختلف راه آهن  به طول 100 کیلومتر

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

 

در اجرای قراردادهای منعقده در زمینه بهسازی خطوط ، عملیات بهسازی در محورهای مشروحه ذیل انجام پذیرفته است :

* بهسازی محور کارون - بندر امام به طول 49 کیلومتر.

* بهسازی محور فیرزوه - سیستان به طول 10 کیلومتر .

* بهسازی محور هرزند -  گرگر به طول 34 کیلومتر .

* بهسازی محور کهــه -  تزرج به طول 20 کیلومتر