نوسازی خطوط راه آهن

احداث خطوط جدید راه آهن ، یکی از مهمترین شاخه های خدمات مهندسی این شرکت محسوب میگردد . در حال حاضر توان سالانه شرکت برای احداث احداث خطوط جدید 1000 کیلومتر میباشد . این عملیات به صورت بالاستی یا بدون بالاست (خطوط اسلب تراک که معمولاً خطوط قطار شهری با این روش احداث می شود) انجام می پذیردکه تاکنون بیش از 10000 کیلومتر از خطوط شبکه سراسری راه آهن توسط این شرکت در اقصی نقاط کشور ، احداث شده است .

روسازی خطوط بالاستی معمولاً با یکی از سیستم های عملیاتی به شرح ذیل انجام می گردد :

1 - د- سیستم 100 درصد مکانیزه با ماشین ریلگذار و ریل طویل با مونتاژ خط مستقیماً در مسیر با ظرفیت روزانه 1500 متر در یک شیفت کاری ،

2 - د-   سیستم مکانیزه پانل گذار با مونتاژ خط در کارگاه مرکزی با ظرفیت یک کیلومتر در هر شیفت کاری ،

3- د-   سیستم نیمه مکانیزه پانل گذاری و مونتاژ در کارگاه مرکزی یا در محل کار با ظرفیت حدوداً 500 متر در یک شیفت کاری .

پس از انجام عملیات ریل گذاری ، عملیات بالاست ریزی ، رلواژ اولیه و ثانویه و همزمان با آن نصب علائم خطوط ، جوشکاری درزریل و درنهایت رلواژ نهایی خط توسط ماشین آلات مکانیزه انجام می پذیرد .

 


الف : پروژه های روسازی خطوط

نام کارفرما

پروژه ملی روسازی راه آهن دوخطه  بافق- بندرعباس به طول 700 کیلومتر

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن (وزارت راه)

پروژه ملی روسازی راه آهن مشهد- سرخس- تجن به طول 290 کیلومتر

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن (وزارت راه)

پروژه ملی روسازی راه آهن دوخطه تهران-  مشهد به طول 800 کیلومتر

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن (وزارت راه)

پروژه روسازی راه آهن خط فرعی معدن اردکان- چادرملو به طول 300 کیلومتر

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن (وزارت راه)

پروژه روسازی راه آهن بادرود-  میبد به طول 280 کیلومتر     

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن (وزارت راه)

پروژه ملی روسازی راه آهن بافق- مشهد به طول 800 کیلومتر

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن (وزارت راه)

پروژه روسازی راه آهن تهران- آپرین به طول 70 کیلومتر

راه آهن ج.ا.ا

پروژه ملی روسازی راه آهن اصفهان- شیراز به طول 507 کیلومتر به روش EPC

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن (وزارت راه)

پروژه روسازی روسازی راه آهن دوخطه تهران- قم به طول 320 کیلومتر

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن (وزارت راه)

پروژه ملی روسازی راه آهن کرمان- بم- زاهدان به طول 313 کیلومتر به روشEPC

معاونت ساخت و توسعه شبکه راه آهن (وزارت راه)

پروژه روسازی خطوط داخلی توسعه نیشکر هفت تپه اهواز به روش PC

شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی اهواز

پروژه روسازی خط فولاد خراسان به روش PC

شرکت فولاد خراسان

پروژه ملی روسازی خط دوم راهآهن محور هرمزگان به طول 250 کیلومتر به روش PC

معاونت ساخت و توسعه شبکه راهآهن (وزارت راه)

پروژه ملی روسازی راه آهن مراغه- میاندوآب - ارومیه به طول 183 کیلومتر

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

پروژه ملی روسازی راه آهن قزوین- رشت به طول 185 کیلومتر به روش PC

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

پروژه ملی اجرای زیرسازی و روسازی کامل راه آهن شیراز- جهرم - لار-بندرعباس به طول 585 کیلومتر به روش EPCF

شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور