مونتاژ خط

در قسمت انتهايي هریک از کارخانجات بزرگ توليدی اين شرکت در شهرستان های  کرج و انديمشک ، دو کارگاه مجهز وجود دارد که مسئولیت تهيه خط بسته (کوپلاژ) بعهده این کارگاه می باشند . ظرفيت اسمی هریک از این کارگاه ها تهیه روزانه يک کيلومتر خط می باشد .

کارگاه های توليد مونتاژ (خط بسته) یکی از امتيازات ویژه کارخانجات توليد تراورس بتنی محسوب می گردند و بخش عمده ای از تراورس های تولیدی معمولاً پس از خروج از خط تولید ، در این کارگاه ها مونتاژ و کوپلاژهای تهیه شده برحسب نياز پروژه ها و برای مصرف در کارگاه های روسازی ، بازسازی یا مناطق چهارده گانه نگهداری خطوط راه آهن بارگيری و ارسال می گردند.