کارخانه جات تولیدی

واحدهای تولیدی :
شرکت برای تولید و ساخت انواع محصولات خود ، دارای کارخانجات و کارگاههای متعددی میباشد و این کارخانجات تولیدی تحت پوشش  عمدتاً در کنار مسیر خطوط ریلی کشور واقع گردیده اند . همچنین باستثنای کارخانجات تراورس بتنی اندیمشک، اغلب واحدهای تولیدی شرکت نزدیک پایتخت و حداکثر در فواصل 150 کیلومتری از آن واقع گردیده اند. درجدول ذیل ، به مهمترین آنها پرداخته شده است :