ساختار سازمانی

ساختار سازمانی شرکت پساز واگذاری به بخش خصوصی و  تغییر اهداف کلان و استراتژیهای شرکت، دستخوش تغییرات عمده ای گردیده است . برهمین اساس ، آخرین ساختار سازمانی تدوین شده برای شرکت تا سطح مدیریت ها ، بشرح ذیل می باشد .