خط مشي کيفيت

با توجه به اينکه رسالت و مأموريت اصلی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنيه فنی شامل :
الف : تهيه و توليد تراورس و مونتاژ خط (تهیه کوپلاژ) موردنياز خطوط ريلی ،
ب : بهسازی ، نوسازی و بازسازی خطوط ريلی و جوش درزریل ،
ج : نگهداری و تعميرات خطوط ريلی و ابنيه فنی بصورت مکانيزه و سنتی ،
می باشد ؛ لذا با رعايت الزامات استانداردهای بين المللی و ملی موجـود ، قوانيـن کشور ، مقررات صادره از سوی وزارت راه و شهرسازی ، راه آهن جمهوری اسلامی ايران و سايرکارفرمايان و همچنين با بکار بستن نهایت سعی و تلاش خود ، انتـظارات و تـوقعـات مشـتريانمان را بـرآورده نمـوده و تلاش نمائیـم تـا به عاليتـرين سـطـــــح کيفيت در ارائه خـدمات و محصولات تولیدی دست یابیم .در همین راستا ، مهمترين اهداف کیفیتی شرکت مهندسی خدمات خط و ابنيه فنی عبارتند از :
1- حرکت در جهت تبدیل شدن به سازمانی یادگیرنده با تکیه بر ایجاد ساختاری انعطاف پذیر همراه با افزایش سطح دانش ، مهارت و صلاحیت کارکنان با هدف حفظ و ارتقاء دارائی های معنوی شرکت .
2- انجام ماموریت های سازمان از طریق عقد و اجرای قراردادهایEPC  و EPCFبمنظور استفاده بهینه ازکلیه قابلیت ها و توان فنی شرکت.
3–باز مهندسی فرآیند های کسب و کار و نیز استفاده از متدهای کارآمدی همچون مهندسی ارزش ، مهندسی هزینه و کنترل پروژه با هدف کاهش هزینه ها.
4- ارتقاء کيفيت محصولات و خدمات از طریق بهبود مستمر سيستم مديريت كيفيت بمنظورافزایش رضايتمندی و وفاداری تمامی ذینفعان .
5- افزایش توانمندی و قابلیت رقابت پذیری شرکت با هدف فراهم آوری زمینه های صدور محصولات و خدمات فنی و مهندسی .
 بدون شک انجام اين مهم جز با یکدلی ، صمیمیت و عزم راسخ یکایک مديران ، کارشناسان و کارکنان عزیز شرکت ميسر نخواهد بود. ايمان داشته باشيم با اصل اتحاد صادقانه و تعهد به رعايت اصول و الزامات سيستم مديريت کيفيت مبتنی بر استانداردهای بين المللی از جملهISO9001  و با تأکيد بر اصل بهبود مستمر قادر خواهیم بود
گام های مؤثری را در پيشبرد اهداف عالیه و تحقق آرمان های تبیین شده برای سازمان خود برداريم.
اين خط مشی ؛ سندی معتبر برای تمرکز تمامی ارکان سازمان ما بر مقوله کیفیت تلقی می گردد و بعنوان یکی از ابزارهای هدایت و جهت دهی سازمان بسوی دستیابی به محصولاتی با کیفیت پایدار ، مورد پذیرش مشتریان و قابل رقابت با محصولات مشابه درکلاس جهانی مورد استفاده واقع و همچنین در صورت نیاز مورد ارزیابی و بازنگری قرار خواهد گرفت .