اعضای هیأت مدیره شرکت

مصطفی معینی

رئیس  هیات مدیره و مدیر عامل
 
 

مسعود امیر خسروی

عضو هیات مدیره
 
 
 
 
 
 

علی اکبر همتی سردرود

عضو هیات مدیره