اعضای هیأت مدیره شرکت

مصطفی معینی

عضو هیات مدیره و مدیر عامل
 

مسعود امیر خسروی

عضو هیات مدیره
 

عبدالحسین کاسمی لنگرودی

عضو هیات مدیره
 

منصور عرب یار محمدی

عضو هیات مدیره
 

علی اکبر همتی سردرود

عضو هیات مدیره