مدیران ستادی

آشنایی با مدیران شرکت خدمات خط و ابنیه راه آهن

 

محسن جان نثاری

سرپرست معاونت مهندسی ونظارت

مهران ملکشاهیان

معاونت مالی و پشتیبانی
 
 

احمد رضا  رضایی

مدیر امور اداری
 

رضا شریفی

مدیر حقوقی
 

سید مصطفی میر سلیمی

مدیر زیرساخت
 

رحیم جعفری

مدیر نگهداری خطوط
 

محمد جلیل زاده

سرپرست واحد رسیدگی پیمانها ، قراردادها و وصول مطالبات
 

محمد حسین آبفروش

سرپرست معاونت فنی و اجرایی و مدیر روسازی
 

محمد دولت آبادی

مدیر بازرسی وانتظامات
 

محمد مظاهر

مدیر مهندسی
 

ناصرعابدینی

مدیر مالی
 

مقصود بهلولی

مدیر دفتر فنی
 
 

 

رضا فضلی

مدیر ماشین آلات
 
 

مهدی رحمانی

مدیرتدارکات  و انبارها