قراردادهای جاری

قراردادهای در دست اجرا


الف : پروژه های روسازی خطوط

طول پروژه

نام کارفرما

پروژه ملی روسازی راه آهن مراغه- میاندوآب - ارومیه

183 کیلومتر

شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

پروژه ملی روسازی راه آهن قزوین-رشت به روش PC

185کیلومتر

شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

پروژه ملی اجرای زیرسازی و روسازی کامل راه آهن شیراز-جهرم- بندرعباس به روش EPCF

585 کیلومتر

شرکت ساخت وتوسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

ب : پروژه های روسازی خطوط قطار شهری (اسلب ترک و بالاستی)

طول پروژه

نام کارفرما

پروژه روسازی خطوط قطار شهری گلشهر– هشتگرد (مترو) بصورت اسلب ترک و بالاستی

دردست اجرا

شرکت قطارشهری تهران و حومه (مترو)

ج : پروژه های بازسازی خطوط شبکه سراسری راه آهن

طول پروژه

نام کارفرما

پروژه بازسازی خطوط محور جنوب به طول 170 کیلومتر(EPC)

170 کیلومتر

راه آهن.جمهوری.اسلامی ایران

پروژه بازسازی خطوط محور شمال به طول 100 کیلومتر(EPC)

100 کیلومتر

راه آهن.جمهوری.اسلامی ایران

د : پروژه های بهسازی خطوط شبکه سراسری راه آهن

طول پروژه

نام کارفرما

پروژه بهسازی خطوط محورهای آذربایجان ، هرمزگان و خراسان

300 کیلومتر

راه آهن جمهوری اسلامی ایران

پروژه بهسازی خطوط ایستگاه ها در محورهای مختلف راه آهن  

100 کیلومتر

راه آهن جمهوری اسلامی ایران