عضویت در مجامع و انجمن ها

عضویت در مجامع و انجمن ها :

 

شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن در بسیاری از مجامع صنفی عضویت دارد که برخی از آنها عبارتند از :

 

● عضویت در انجمن مدیریت کیفیت

 
● عضویت در انجمن بتن ایران

 
● عضویت در انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی