محصولات تولیدی

فعالیتهای عمده شرکت را میتوان به دو بخش تولید محصولات ریلی و ارائه خدمات مهندسی خط تفکیک نمود . محصولات تولیدی شرکت عمدتاً شامل انواع تراورسهای مورد استفاده در خطوط ریلی و ساخت برخی از ماشین آلات ، تجهیزات و جرثقیلهای مورد استفاده در خطوط ریلی می باشد . خدمات مهندسی شرکت نیز شامل زیر سازی ( اعم از  راه آهن و شوسه ) ، روسازی ( بالاستی و اسلب تراک ) ، بازسازی ، بهسازی ، نوسازی و همچنین نگهداری از خطوط و ابنیه فنی و همچنین جوش درز ریل خطوط راه آهن می باشد .