ظرفیت های عملیاتی1-  کارگاه های زیرسازی ، روسازی ، بازسازی ، بهسازی و جوش درزریل :

ماهیت فعالیت های کارگاهی در اکثر مواقع ایجاب مینماید که محل استقرار کارگاهها ، بصورت سیار و متناسب با محل اجرای پروژه باشد . در حال حاضر توان شرکت برای تجهیز کارگاههای اجرای عملیات زیرسازی ، روسازی ، بازسازی در سراسر کشور بیش از 10 کارگاه زیرسازی ، 10 کارگاه روسازی ، 5 کارگاه بازسازی و 10 کارگاه جوش درزریل میباشد . پراکندگی کارگاههای شرکت در نقشه ذیل بند 3 همین بخش نشان داده شده است.

 2-  مراکز نگهداری خطوط و ابنیه فنی :

این شرکت دارای 14 سایت نگهداری خطوط و ابنیه فنی می باشد که بعنوان شعب شرکت در جوار ادارت کل  راه آهن مناطق (که معمولاً در مراکز استان ها قراردارند) واقع گردیده اند .

در هریک از این سایت ها ، بخشی از تجهیزات ، امکانات ، ماشین آلات و نیروهای انسانی (متناسب با حجم عملیات مربوطه) شرکت تمرکز یافته اند و علاوه بر فعالیتهای جاری ، توان اجرای انواع پروژه های زیرسازی (جاده و راه آهن) ، روسازی ، بازسازی و بهسازی خطوط را نیز دارا می باشند .