تراورس بتنی سوزن

تراورسهای.سوزن.معمولاً.برای.دوراهیها(انشعابها)مورد.استفاده.قرار.میگیرند که از دیرباز در راه آهن ایران ، نوع چوبی این تراورس ها مورداستفاده  قرار میگرفت .

 شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی با سرمایه گذاری در این زمینه ، تکنولوژی روز جهانی را برای تولید نوع بتنی تراورسهای سوزن وارد کشور نموده و با احداث و راه اندازی کارخانه تراورس بتنی سوزن در سال 1388 ، نام خود را بعنوان اولین سازنده این نوع از تراورسها در خاورمیانه مطرح نمود .

هم اکنون انواع تراورسهای سوزن تیپ U33, UIC60با شعاع مختلف (190 و 300) چپگرد و راستگرد مطابق با استانداردهای معتبر جهانی و همچنین استاندارد راه آهن ایران در این کارخانه تولید میشود.