سعید سعیدی نیا

مدیریت بازرگانی و تدارکات شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

علی اکبر همتی سردرود

عضو هیأت مدیره شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

مسعود امیر خسروی

عضو و نائب رئیس هیأت مدیره شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

اخبار

سید مصطفی میرسلیم

مدیر زیرساخت شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

محمد قلی زاده

معاون مالی و پشتیبانی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

محمد دولت آبادی

مدیر بازرسی و انتظامات شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

رحیم جعفری

مدیر نگهداری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن

page 1 of 4