پیام زفرقندی

 In

سوابق تحصیلی و آموزشی :

کارشناسی مهندسی عمران

مدرک دانشگاهی ویژه خط و ابنیه فنی راه آهن

کارشناسی ارشد پیشگیری و کاهش اثرات زلزله

سوابق شغلی و اجرایی :

کارشناس ابنیه فنی شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس)

کارشناس خط شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس)

مهندس ناظر، طراح و مجری (پایه 2) شهرداری و نظام مهندسی استان تهران و البرز

رئیس دایره نگهداری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس)

مدیر پروژه پوشش مسیل منوچهری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس)

رئیس گروه برنامه ریزی و نظارت شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس)

رئیس HSE و رسیدگی به سوانح  شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس)

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی (تراورس)

مجری-کارشناس برنامه های مختلف تلویزیون

سوابق علمی ، تحقیقاتی و تالیفات :

 

انتقادات و پیشنهادات

انتقادات و پیشنهادات خود را از طریق فرم زیر برای ما ارسال نمایید.